Najprościej mówiąc: jest to metoda poznawania obiektywnej rzeczywistości oparta o obserwację, rozumowanie i eksperyment. Założeniem metody naukowej jest ograniczenie wpływu indywidualnych opinii badacza na wynik obserwacji. Dokładnie odwrotnie niż w religii, gdzie subiektywne doświadczenie jest źródłem “prawdy”.

To bardzo ważne, by zrozumieć, czym jest nauka i w jaki sposób tworzy wiedzę o rzeczywistości. Jest to istotne dlatego, że nauka jest bezsprzecznie największym osiągnięciem cywilizacji ludzkiej, wpływającym na wszystkie aspekty naszego życia. Niestety dziś w Polsce doświadczamy deprecjonowania nauki – szczególnie w ramach nauczania religijnego, ale także w przestrzeni debaty publicznej. O nauce mówi się jako o “niepewnej, zmiennej, głoszącej sprzeczne teorie, zmiennej” (dziś tak, jutro inaczej), polegającej na widzimisię naukowców (każdy twierdzi co innego), pełnej oszustw i przekłamań, nieprawdziwych ustaleń, niewłaściwych teorii. Myli się podstawowe pojęcia, teorii, hipotezy, faktu, dowodu, a znajomość metody naukowej jest często zerowa. Podważanie autorytetu nauki jest naszym zdaniem szczególnie groźne w kraju, który dopiero “staje na nogi”, szuka własnej tożsamości, próbuje określić, co jest najważniejsze. Deprecjonowanie nauki ma, w naszej ocenie, służyć podnoszeniu wiarygodności religii jako “jedynej i niezmiennej prawdy, której można zaufać i na której można polegać”. Tej tendencji wszyscy myślący racjonalnie powinni się przeciwstawiać.

Ważne więc, żebyś wiedział, że:

  • nauka powstaje w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę. Naukowcy nie wymyślają niczego z powietrza – wszystkie ustalenia naukowe opierają się na pracy poprzedników;
  • naukowcy stawiają hipotezy, które następnie testują w oparciu o obserwację rzeczywistości. Jeśli hipoteza nie daje przewidywań zgodnych z rzeczywistością upada;
  • hipotezy, które znajdują swoje oparcie w rzeczywistości stają się teoriami naukowymi – najlepszym dostępnym opisem rzeczywistości;
  • gdy mówimy o teorii naukowej, mamy na myśli najlepszy dostępny opis rzeczywistości, który daje zgodne z obserwacjami przewidywania. Nie wolno mylić teorii z hipotezą. Teoria to bardzo dobrze udokumentowana wiedza. Teorię naukową można uznać za fakt;
  • teoria naukowa jest wynikiem pracy tysięcy naukowców, zostaje opracowana w wyniku skrupulatnego testowania hipotez i odkrywania praw naukowych. Na teorię składają się prawa nauki, hipotezy, wyniki eksperymentów i odkrycia pokoleń naukowców;
  • wiedza, która powstaje w ramach metody naukowej musi zostać ustalona w ramach naukowego konsensusu – a więc zgody większości środowiska naukowego zajmującego się danym tematem – zanim cokolwiek zostanie opublikowane jako wiedza naukowa musi przejść proces recenzji naukowej w gronie niezależnych ekspertów (peer review). Wyniki eksperymentów muszą być potwierdzone przez niezależne ośrodki badawcze. Zanim twierdzenie stanie się nauką, przechodzi  trudną i czasem wieloletnią krytyczną ocenę całego środowiska.

Myśl do zapamiętania: Nauka jest wielką zdobyczą całej ludzkości. Osiągnięciem, które pozwala realnie poprawić byt milionów ludzi. Nauka umożliwiła leczenie chorób, walkę z nędzą i nierównościami społecznymi. Dzięki nauce zwalczamy przesądy, ograniczamy niewolnictwo, rasizm, zwiększamy równouprawnienie kobiet.  Nauka pozwala lepiej rozumieć potrzeby i motywacje nas wszystkich. Daje także milionom ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, wiary i płci, możliwość włączenia się w ten wielki wysiłek całej ludzkości jakim jest rozwój wiedzy i świadomości. Każdy z nas, niezależnie od kasty i miejsca w którym się urodził, może wnieść swój wkład w lepsze zrozumienie świata, w którym żyjemy. Każdy może się przyczynić do odkrywania Natury, Wszechświata, a nawet do lepszego rozumienia samego Boga. Religia niestety nie może tego o sobie powiedzieć.

Co mówi ksiądz? Że religia prezentuje prawdę, która jest ważniejsza niż ustalenia naukowe, że nauka to “zaledwie” wytwór ludzkiego umysłu, że nie można na niej polegać, gdyż jest zmienna. Ksiądz przedstawi Ci sceptycyzm naukowy jako wadę podejścia naukowego i będzie twierdził, że Bóg jest jedyną prawdą.

Czego nie powie ksiądz? Że Bóg nic nie wyjaśnia, że religia jest wytworem kultury i nie prezentuje żadnych weryfikowalnych twierdzeń. Religii są tysiące, bogów tysiące, a każdy równie dobry. Bądź zły. Że Bóg, choć zapisał ponoć tyle książek, nie wniósł do naszego rozumienia świata nic, nawet tak prostych prawd, że Ziemia krąży wokół Słońca, a choroby wywołują bakterie i wirusy. To wszystko wiemy dzięki nauce.

 

 

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like