Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres e-mail: 365lekcjireligii@gmail.com

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

5. Zwracany towar prosimy odesłać na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Towar należy być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktów z powrotem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8. Konsumentom nie przysługuje prawo do zwrotu:
– książek z zamówionym podpisem autora, imienną dedykacją
– e-booków

Reklamacje

1. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.

3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Księgarni Internetowej.

4. W ramach reklamacji Klient może:

4.1. zażądać obniżenia ceny,

4.2. odstąpić od umowy,

4.3. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

4.4. zażądać usunięcia wady.

4.5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

4.6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.

.7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4.8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

4.9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.

5. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad) mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: 365lekcjireligii@gmail.com

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.

7. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.